Algemene voorwaarden - Salt Room

Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Deze algemene voorwaarden staan ook op de website www.saltroom.nl

Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training. Deelname aan alle activiteiten en behandelingen bij Salt Room geschiedt op eigen risico.

Wijzigingen:

Alle prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking op de inhoud van behandelingen zijn voorbehouden.

Annuleren en No Show:

Annuleer minimaal 24 uur voor de behandeling plaatsvindt via telefoon, via mail of via de link in de bevestigingsmail. Indien de klant niet binnen deze gestelde termijn annuleert zien wij dit als een no-show en heeft Salt Room het recht een behandeling in rekening te brengen of van de rittenkaart af te schrijven.

Huisregels algemeen:

 1. Het huisreglement van Salt Room heeft tot doel de veiligheid, orde, hygiëne & rust voor onze klanten te waarborgen. Naleving van de huisregels is voor de klanten en bezoekers van onze locatie verplicht.
 2. In de zoutkamer dient de nodige rust in acht te worden genomen, het is een stilte ruimte. Schakel het geluid van telefoon en andere devices uit en voer geen gesprekken met elkaar.
 3. Het dragen van schoenhoezen en een haarnetje is verplicht. Deze worden door Salt Room beschikbaar gesteld.
 4. Er mag alleen water genuttigd worden in de zoutkamer. Geen andere drink en etenswaren zijn toegestaan.
 5. Er dient zelf te worden gezorgd voor en handdoek om over het hoofdeind en kussentje te leggen.
 6. Iedereen is op de hoogte van de contra-indicaties van Halotherapie, deze staan ook op de website onder het tabje: Halotherapie – voor wie niet.

Contra-indicaties Halotherapie

 1. Wij adviseren klanten om de behandelende arts te informeren over het ondergaan van Halotherapie.
 2. Deelname aan de Halotherapie behandelingen bij Salt Room zijn geheel op eigen risico van de deelnemer
 3. De klant dient bij calamiteiten het pand op voorschriften van Salt Room personeel te verlaten en ook wanneer wij u verzoeken om het pand te verlaten wegens het niet opvolgen van de regels.

Aansprakelijkheid

 1. Salt Room is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten, van welke aard ook, ontstaan voor, na of tijdens de Halotherapie behandeling.
 2. Salt Room is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De klant vrijwaart Salt Room tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Salt Room ten behoeve van de klant verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 4. Salt Room is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Salt Room voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Salt Room te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Salt Room strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Salt Room;
 7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De klant vrijwaart Salt Room tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Salt Room ten behoeve van de klant verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

 

Rittenkaarten

 1. Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Aan het einde van de periode waarvoor de rittenkaart geldt komen de overgebleven ritten te vervallen. We bieden je wel de mogelijkheid om een nieuwe rittenkaart aan te schaffen en de overgebleven behandelingen mee te nemen naar de nieuwe kaart. Rittenkaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet. Salt Room verleent geen restitutie op rittenkaarten.

 

Archivering

 1. Salt Room zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
 3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Salt Room gerechtigd om het dossier te vernietigen;
 4. Op verzoek van de klant kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Privacy

 1. Salt Room voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;
 2. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacy reglement

 1. Naast de behandelaar die u behandelt,heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in Salt Room, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;
 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 4. Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;
 5. Gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 6. Nadat de klant behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat Salt Room niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomsten;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 13mei 2019 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Salt Room uitvoert en/of levert.