Algemene voorwaarden - Salt Room

Algemene voorwaarden Salt Room (for English scroll down)

 

Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus, training of sessie Halotherapie. Deelname aan alle activiteiten en behandelingen bij Salt Room geschiedt op eigen risico.

Wijzigingen:

Alle prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking op de inhoud van behandelingen zijn voorbehouden.

Annuleren en No Show:

Annuleer minimaal 24 uur voor de behandeling plaatsvindt via telefoon, via mail of via de link in de bevestigingsmail. Indien de klant niet binnen deze gestelde termijn annuleert zien wij dit als een no-show en heeft Salt Room het recht een behandeling in rekening te brengen of van de rittenkaart af te schrijven. Class pass leden dienen 12 uur vooraf via de app te annuleren.

 

Huisregels algemeen:

Het huisreglement van Salt Room heeft tot doel de veiligheid, orde, hygiëne & rust voor onze klanten te waarborgen. Naleving van de huisregels is voor de klanten en bezoekers van onze locatie verplicht.

– In de zoutkamer dient de nodige rust in acht te worden genomen, het is een stilte ruimte.

– Schakel het geluid van telefoon en andere devices uit en voer geen gesprekken met elkaar.

– Het dragen van schoenhoezen en een haarnetje is verplicht. Deze worden door Salt Room beschikbaar gesteld.

– Er mag alleen water of thee genuttigd worden in de zoutkamer. Geen andere drink en etenswaren zijn toegestaan.

– Het mee naar binnen (in de zoutkamer) nemen van spullen (onder andere telefoons etc) is toegestaan mits op stilte modus, maar geheel op eigen risico. Schade van materiële en immateriële zaken kunnen niet verhaald worden op Salt Room.

– Er dient zelf te worden gezorgd voor en handdoek om over het hoofdeind en kussentje te leggen.

– Kleine kinderen die begeleiding behoeven mogen een ouder of verzorgen meenemen de ruimte in. 1 ouder per 2 kinderen zal moeten volstaan. Bij uitzondering zou een extra ouder mee mogen bij twee kinderen.

– Iedereen is op de hoogte van de contra-indicaties van Halotherapie, deze staan ook op de website onder het tabje: Halotherapie – voor wie niet.

 

Contra-indicaties Halotherapie:

Klanten met koorts.

Klanten die tuberculose (gehad) hebben

Klanten die alcohol gedronken hebben

Klanten die bloeden

Klanten met acute aandoeningen van de luchtwegen zoals een longontsteking

Klanten die een moeilijke zwangerschap hebben

Constante lage bloeddruk (i.v.m. duizeligheid)

Constante zeer hoge bloeddruk (overleg met arts)

Tumoren of andere vormen van kanker (indien hersteld van kanker, raadpleeg eerst de behandelend arts)

Hartfalen

Acute infecties

Nierfalen

Wij adviseren klanten om de behandelende arts te informeren over het ondergaan van Halotherapie. Deelname aan de Halotherapie behandelingen bij Salt Room zijn geheel op eigen risico van de deelnemer

De klant dient bij calamiteiten het pand op voorschriften van Salt Room personeel te verlaten en ook wanneer wij u verzoeken om het pand te verlaten wegens het niet opvolgen van de regels. In het pand mag niet gerookt worden. Huisdieren zijn niet toegestaan niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

Salt Room is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten, van welke aard ook, ontstaan voor, na of tijdens de Halotherapie behandeling.

Salt Room is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De klant vrijwaart Salt Room tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Salt Room ten behoeve van de klant verrichte behandelingen en/of dienstverlening;

Salt Room is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;

Overigens is iedere aansprakelijkheid van Salt Room voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Salt Room te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld; Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Salt Room strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Salt Room; Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De klant vrijwaart Salt Room tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Salt Room ten behoeve van de klant verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

 

Rittenkaarten

Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Je kan geen derden meenemen op een kaart die op jouw eigen naam staat.

Aan het einde van de periode waarvoor de rittenkaart geldt komen de overgebleven ritten te vervallen. We bieden je wel de mogelijkheid om een nieuwe rittenkaart aan te schaffen en de overgebleven behandelingen mee te nemen naar de nieuwe kaart. Rittenkaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet. Salt Room verleent geen restitutie op rittenkaarten. Prijzen en geldigheidsduur rittenkaarten staan op de website. Salt Room behoudt zich het recht deze prijzen en geldigheidsduur ten allen tijden aan te mogen passen.

 

Abonnementen

Bij halfjaar- en jaarabonnementen zijn onbeperkt kunt u onbeperkt gebruik maken van Halotherapie bij Salt Room met het maximum van één behandeling per dag.

De behandeling vindt plaats op basis van een vooraf  gemaakte afspraak en op basis van beschikbaarheid.

Halfjaar- en jaarabonnementen kunt in maandelijks termijnen d.m.v. automatische incasso betalen. Wanneer u een halfjaar- of jaarabonnement in één keer betaalt krijgt u een korting van 3%.

Abonnementen kunt u online of bij de balie kopen en afrekenen(PIN, contant).

Maandelijkse betalingen worden alleen via maandelijkse automatische incasso’s geaccepteerd.

Het abonnement gaat in op de dag van aankoop.

 

Openingstijden

Salt Room bepaald de openingstijden. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of vakantieperiodes of onderhoudswerkzaamheden. Salt Room zal hier tijdig over communiceren. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

Archivering

Salt Room zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren; De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard; Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Salt Room gerechtigd om het dossier te vernietigen;

Op verzoek van de klant kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

 

Privacy

Salt Room voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;

Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacy reglement

Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in Salt Room, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht; U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen; Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen; Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar; Gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt; Nadat de klant behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat Salt Room niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Uit veiligheidsoverwegingen is er een camera in de ruimte aanwezig.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomsten;

Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 13mei 2019 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Salt Room uitvoert en/of levert.

 

 

Terms and conditions Salt Room

These are our terms and conditions. You can also find these on our website, www.saltroom.nl.

We will expect you to comply with these terms and conditions, which apply whenever you undergo a treatment or partake in in a course or training. Taking part in all activities and treatments at Salt Room is done so at your own risk.

Changes:

All prices and treatment procedures are subject to change.

Cancellations and no-shows:

Please cancel at least 24 hours before the scheduled appointment via phone, email or via the link provided in the confirmation email. If a client does not cancel within this timeframe, we will consider it a no-show and Salt Room reserves the right to charge for the treatment or deduct a treatment from a multi-visit pass.

Class Pass members should cancel via the app at least 12 hours in advance.

General house rules:

The house rules aim to ensure the safety, order, hygiene and peace of our clients. Compliance to these rules is compulsory for all clients and visitors.

Please remain silent in the salt room, this is a quiet space. Ensure your phone or other device is on silent mode, and refrain from having conversations.

Wearing shoe covers and hairnets is compulsory. These are supplied by Salt Room.

Please drink only water in the salt room, no other food or drinks are allowed.

It is permitted to take items (including phones etc.) into the salt room as long as they are in silent mode, but this is done so at your own risk. Salt Room cannot be held responsible for any material or immaterial damage.

You are expected to bring a towel to cover the pillow and headrest.

Clients must be aware of the contraindications of halotherapy, which can be found on the website under the heading: Halotherapy – when it’s not beneficial.

Contraindications halotherapy:

Clients who have a fever

Clients who have (had) tuberculosis

Clients under the influence of alcohol

Clients who are bleeding

Clients with acute respiratory diseases such as pneumonia

Clients whose pregnancies have complications

Clients will constant low blood pressure (to prevent dizziness)

Clients with high blood pressure (consult your doctor first)

Tumours or other forms of cancer (if you are recovering from cancer, please consult your specialist first)

Clients with heart failure

Clients with acute infections

Clients with kidney failure

We advise our clients to discuss the use of halotherapy with your doctor first.

Taking part in halotherapy treatment at Salt Room is entirely done so at your own risk.

Clients are expected to comply to Salt Room’s emergency procedures and leave the building when requested to do so. Non-compliance to the house rules can also result in a request to leave.

No smoking inside the building.

Pets are not permitted inside the building.

Liability

Salt Room cannot be held responsible for health complaints of any kind that occur before, during or after a halotherapy treatment.

Salt Room cannot be held responsible for damage of any kind that has occurred because of clients’ incorrect or incomplete understanding of information.

Third parties cannot derive any rights from the content of the treatments and/or services provided. The client indemnifies Salt Room against third party claims regarding damage as a result of, or in connection with, treatments and/or services provided by Salt Room;

Salt Room is not liable for any shortcomings of treatments and/or services provided by third parties regarding the agreement.

Incidentally, any liability of Salt Room for damage arising from or related to an attributable shortcoming or unlawful act, or based on any other legal act, is limited to the amount paid out/due by Salt Room’s business liability insurer, plus its deductible excess fee under that insurance, unless there is malicious intent or gross negligence;

Salt Room’s limitations of liability extends to its employees and non-subordinate representatives and assistants;

Third parties cannot derive any rights from the content of the treatments and/or services provided. The client indemnifies Salt Room against third party claims regarding damage as a result of, or in connection with, treatments and/or services provided by Salt Room.

 

Multi-visit passes

Multi-visit passes can only be used by person whose name is on it and are non-transferable.

When a multi-visit pass expires, you cannot claim any remaining treatments left on the pass, however, you can purchase a new multi-visit pass and add the remaining treatments to your new pass. Multi-visit passes cannot be extended or paused. Salt Room does not offer refunds on multi-visit passes.

 

Storing of information

Salt Room will keep all files formed during treatments and/or services for at least 5 years after the termination of treatments and/or services and closure of the file;

Financial data is stored for at least 7 years;

With the period referred to in the first paragraph expires, Salt Room is entitled to destroy the file;

Clients can request that their file be removed from the archive within the period mentioned in the first paragraph against payment of the costs incurred.

 

Privacy

Salt Room complies with the legal obligations regarding the obligation of confidentiality and personal registration guidelines. Your privacy is also guaranteed by the legal obligations of the Protection of Personal Data;

Your practitioner will keep a record of your medical and personal details. The Personal Data Act applies to this file. This law contains rules regarding the purpose of the registration, the nature of the data that is registered, the management of the data, the persons who have access to that data and the right of inspection of the customer. All these matters are laid down in regulations.

 

Privacy regulations

In addition to the practitioner who will treat you, a limited number of other people also have access to the data included in the registration. These are, for example, any observers or other practitioners at Salt Room, including interns and administrative staff. All these persons are bound to treat all information as confidential;

You have the right to access the information that has been recorded. If you think information has been recorded incorrectly, you can request that your practitioner change this.

All information regarding your treatment will be recorded in the medical file.

To further develop our services and offer a high level of service, we carry out scientific research. This requires, among other things, the compilation of statistics. If your details are used for this purpose, they will not be personally traceable to you, to guarantee your privacy (anonymity). If you object to the use of your (anonymous) scientific research, you can inform your practitioner;

Client information will not be supplied to third parties, that includes family members. Information will only be supplied when clients give their permission for this. Information will not be made public after death.

After treatment, a client’s information is stored for 5 years and is only accessible to a select group of people. If you feel that Salt Room has not treated your information as it should, you can submit a complaint form within the practice.

For security reasons, there is a camera in the room.

 

Applicable law and jurisdiction clause

All agreements are exclusively subject to Dutch law.

The absolutely competent court in the Amsterdam district is also authorised to take cognisance of disputes arising from agreements with the customer;

These terms and conditions apply from 13 May 2019 on current treatments and/or services and new treatments and/or services that Salt Room performs and/or provides.